Specialist in Natuursteen, Kerlite, Composiet, Realisaties, Renovaties en Onderhoud.

 

Algemene voorwaarden

Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden
1 Al onze leveringen en werken zijn onderworpen aan de hierna volgende verkoopsvoorwaarden die de klant uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden en te kennen . Alleen de afwijkingen die door ons schriftelijk zijn aanvaard, zijn ons tegenstelbaar . Onze offertes zijn steeds vrijblijvend en bestellingen zijn slechts geldig na onze schriftelijke bevestiging .
2 Na bevestiging door ons is iedere bestelling onherroepelijk, en behoudt wij ons het recht voor, in geval de klant weigert de bestelling in ontvangst te nemen, ofwel hem gerechtelijk daartoe te dwingen (in geval van maatwerk), ofwel als tegenprestatie, als schadevergoeding wegens vernietiging van de verkoop, een bedrag te eisen gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs, zonder mogelijkheid van de klant om deze forfaitaire vergoeding te betwisten .
3 De prijs van de te leveren goederen en uit te voeren werken is vastgelegd in een door de klant getekende bestelbon en is gedetailleerd per bestelde eenheden of prestaties . Supplementaire hoeveelheden worden als nieuwe overeenkomsten beschouwd en kunnen eventueel aan andere prijzen worden geleverd .
4 De klant zal voorzien in de geschikte accommodatie, teneinde de levering en plaatsing van de bestelde goederen, en de uitvoering van de bestelde prestaties, te verzekeren . De klant zal alle nodige nutsvoorzieningen voorzien en kosteloos ter beschikking stellen, tenzij anders overeengekomen . Indien nodig zal de toegankelijkheid door de klant verzekerd worden door middel van een lift of ander middel om hoger gelegen verdiepingen te bereiken . Wij zullen geen extra kosten ten laste nemen van dergelijke voorzieningen, noch van opkuis of verwijdering afval, zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging . Extra veiligheidsvoorzieningen vallen steeds ten laste van de klant .
5 Al onze facturen zijn behoudens andersluidende vermelding op de factuur, contant betaalbaar op onze maatschappelijke zetel te Knokke-Heist . Zelfs indien een afwijkende betaaltermijn wordt overeengekomen, blijft de betaling draagbaar, en dient de betaling steeds te geschieden op onze maatschappelijke zetel . De facturen die op de vervaldag niet betaald zijn brengen vanaf deze vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling nalatigheidsintresten op ten belope van 1% per maand (12% per jaar) en een vaste forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 150,00 euro en een maximum van 2.500,00 euro . Het onbetaald blijven van één enkele factuur op de vervaldag, maakt het verschuldigd saldo van al de andere, zelfs niet vervallen facturen van rechtswege opeisbaar . Om geldig te zijn moet iedere klacht inzake facturering van uitgevoerde leveringen en werken ons per aangetekend schrijven medegedeeld worden binnen de 10 dagen na factuurdatum of levering .
6 Indien wij door redenen buiten onze wil om, de overeengekomen leveringen of prestaties niet tijdig, of helemaal niet kunnen uitvoeren, zullen wij de klant hiervan onmiddellijk na kennisname van deze redenen verwittigen . In geen geval zal de klant wegens vertraging of annulatie een schadevergoeding kunnen eisen .
7 Wij kunnen nooit aansprakelijk gesteld worden voor schade aan de geleverd, en door de klant in gebruik genomen goederen en materialen, of voor enige gevolgschade ; Inzonderheid zijn wij nooit aansprakelijk voor schade aan derden ingevolge het onrechtmatig gebruik van de door ons geleverde materialen . De klant zal verzekeren dat geen onbevoegden in de nabijheid van onze materialen of installaties komen of kunnen komen, zolang de doorn ons uit te voeren werken niet zijn voltooid .
8 Door ons geleverde goederen en materialen, worden enkel eigendom van de klant na volledige betaling van onze facturen, inbegrepen intresten en eventuele schadevergoedingen . Het saldo risico van de goederen blijft echter bij de klant, die er steeds bewaarder van blijft, vanaf de levering . Wij hebben, zolang wij niet volledig zijn betaald, het recht de geleverde goederen zonder tussenkomst van de rechtbank bij de klant weg te halen en terug te nemen, zonder afstand van ons recht volledige betaling te vorderen .
9 Verzending – Vervoer : Tenzij anders overeengekomen worde de bestelde goederen door ons op een maatschappelijke zetel ter afhaling van de klant geleverd . Het vervoer of de verzending der goederen, hetzij naar het adres van de klant, hetzij naar de door hem aangeduide plaatsen gebeurt steeds uit behulpzaamheid en dienstvaardigheid ten laste en op risico van de klant, en zonder verantwoordelijkheid voor ons, zelfs indien de goederen vrachtvrij geleverd worden .
10 Eventuele klachten betreffende de door ons uitgevoerde prestaties moeten ons binnen de 24 uur na uitvoering ervan bij aangetekend schrijven medegedeeld worden . Laattijdige klachten zullen ons niet tegenstelbaar zijn .
11 Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brugge, alwaar onze maatschappelijke zetel is gevestigd, alle betalingen dienen te geschieden en de goederen ter beschikking van de klant worden gesteld, bevoegd .
12 De mogelijke nietigheid van één of meerdere bepalingen van onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden kan in geen geval de nietigheid van de gehele overeenkomst tot gevolg hebben . De andere bepalingen blijven bijgevolg onverkort van toepassing .
(Op de voorzijde van onze offertes en facturen wordt steeds naar deze algemene verkoopsvoorwaarden op keerzijde verwezen)
De persoonsgegevens, verwerkt voor klantenbeheer o.b.v. art. 6 AVG, zullen bewaard worden gedurende de termijn noodzakelijk om aan de wettelijke vereisten te voldoen (o.a. op gebied van boekhoudkundige en fiscale verplichtingen).

D'Andrea Natuursteen bv

Sluisstraat 45-47
8300 Knokke-Heist

+32 (0)50608419
info@dandrea.be

Open: ma-vr 8-12u 13-17u / za op afspraak

 


ON 0455.831.407

RPR Gent afd Brugge

BE 0455.831.407
Top